Thông tư 133- 2016. mẫu số s03a3- dnn – sổ nhật kí mua hàng

Thông tư 133- 2016. mẫu số s03a3- dnn – sổ nhật kí mua hàng


THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S03a3- DNN – SỔ NHẬT KÍ MUA HÀNG

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S03a3-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Năm ……

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản Ghi nợ

Phải trả người bán (ghi Có)

Số hiệu

Ngày, tháng

Hàng hóa

Nguyên liệu, vật liệu

Tài khoản khác

Số hiệu

Số tiền

A

B

C

D

1

2

E

3

4

Số trang trước chuyển sang

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s03a3- dnn – sổ nhật kí mua hàng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!