Thông tư 133- 2016. mẫu số s03b – dnn – sổ cái (dùng cho hình thức kế toán nhật ký chung)

Thông tư 133- 2016. mẫu số s03b – dnn – sổ cái (dùng cho hình thức kế toán nhật ký chung)

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S03b – DNN – SỔ CÁI (DÙNG CHO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG)

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S03b-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm...

Tên tài khoản …………..

Số hiệu…………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Số hiệu

Ngày tháng

Trang sổ

STT dòng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

- Số dư đầu năm
- Số phát sinh trong tháng

 

 

- Cộng số phát sinh tháng
- Số dư cuối tháng
- Cộng lũy kế từ đầu quý

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s03b – dnn – sổ cái (dùng cho hình thức kế toán nhật ký chung)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!