Thông tư 133- 2016. mẫu số s04a – dnn – sổ quỹ tiền mặt

Thông tư 133- 2016. mẫu số s04a – dnn – sổ quỹ tiền mặt


THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S04a – DNN – SỔ QUỸ TIỀN MẶT

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S04a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: ...

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

Sổ tiền

Ghi chú

Thu

Chi

Thu

Chi

Tồn

A

B

E

1

2

3

G

 

 

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Thông tư 133- 2016. mẫu số s04a – dnn – sổ quỹ tiền mặt
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!