Thông tư 133- 2016. mẫu số s04b – dnn – sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Thông tư 133- 2016. mẫu số s04b – dnn – sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt


THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S04b – DNN – SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S04b-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản:...

Loại quỹ: ...

Năm ...

Đơn vị tính...

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Số phát sinh

Số tồn

Ghi chú

Thu

Chi

Nợ

A

B

C

D

E

F

1

2

3

G

- Số tồn đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

 

 

- Cộng số phát sinh trong kỳ

x

x

x

- Số tồn cuối kỳ

x

x

x

x

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Thông tư 133- 2016. mẫu số s04b – dnn – sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!