Thông tư 133- 2016. mẫu số s05- dnn- sổ tiền gửi ngân hàng

Thông tư 133- 2016. mẫu số s05- dnn- sổ tiền gửi ngân hàng


THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S05- DNN- SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S05-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch:…….

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi:……

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Thu (gửi vào)

Chi (rút ra)

Còn lại

A

B

C

D

E

1

2

3

F

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

 

- Cộng số phát sinh trong kỳ

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s05- dnn- sổ tiền gửi ngân hàng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!