Thông tư 133- 2016. mẫu số s10- dnn - sổ theo dõi tscđ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Thông tư 133- 2016. mẫu số s10- dnn - sổ theo dõi tscđ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S10- DNN - SỔ THEO DÕI TSCĐ VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S10-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ THEO DÕI TSCĐ VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG

Năm…..

Tên đơn vị (phòng, ban hoặc người sử dụng)….

Ghi tăng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ

Ghi giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ

Ghi chú

Chứng từ

Tên, nhãn hiệu, quy cách tài sản cố định và công cụ, dụng cụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Số tiền

Chứng từ

Lý do

Số lượng

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

2

3=1x2

E

G

H

4

5

I

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s10- dnn - sổ theo dõi tscđ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!