Thông tư 133- 2016. mẫu số s12 – dnn - sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Thông tư 133- 2016. mẫu số s12 – dnn - sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S12 – DNN - SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S12-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

(Dùng cho TK: 131, 331)

Tài khoản:……………………

Đối tượng:……………………

Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Thời hạn được chiết khấu

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ
………..
………..
- Cộng số phát sinh

x

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Thông tư 133- 2016. mẫu số s12 – dnn - sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!