Thông tư 200- 2014. mẫu số s02c2- dn - sổ cái

Thông tư 200- 2014. mẫu số s02c2- dn - sổ cái

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S02c2- DN - SỔ CÁI

(DÙNG CHO HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ )

 

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S02c2-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Sổ cái

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ )

Năm .........

Tên tài khoản: .........................

Số hiệu…………

 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ ghi sổ

Diễn giải

Số hiệu tài khoản đối ứng

Số tiền

Tài khoản cấp 2

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

TK ...

TK ...

TK ...

TK ...

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng

 

- Cộng số phát sinh tháng

x

- Số dư cuối tháng

x

 

- Cộng luỹ kế từ đầu quý

 

x

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

- Ngày mở sổ:…

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s02c2- dn - sổ cái
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!