Thông tư 200- 2014. mẫu số s03a1 –dn- sổ nhật ký thu tiền

Thông tư 200- 2014. mẫu số s03a1 –dn- sổ nhật ký thu tiền

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S03a1 –DN- SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03a1-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

sổ nhật ký thu tiền

Năm...

 

Ngày, tháng

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Nợ TK

Ghi Có các TK

ghi sổ

Số hiệu

Ngày tháng

...

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

- Ngày mở sổ:…

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s03a1 –dn- sổ nhật ký thu tiền
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!