Thông tư 200- 2014. mẫu số s03a3 –dn - sổ nhật ký mua hàng

Thông tư 200- 2014. mẫu số s03a3 –dn - sổ nhật ký mua hàng

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S03a3 –DN - SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03a3-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

sổ nhật ký mua hàng

Năm...

 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản ghi Nợ

Phải trả người bán

Số hiệu

Ngày tháng

Hàng hoá

Nguyên liệu,

Tài khoản khác

(ghi Có)

vật liệu

Số hiệu

Số tiền

A

B

C

D

1

2

E

3

4

Số trang trước chuyển sang

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

- Ngày mở sổ:…

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s03a3 –dn - sổ nhật ký mua hàng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!