Thông tư 200- 2014. mẫu số s03b- dn - sổ cái

Thông tư 200- 2014. mẫu số s03b- dn - sổ cái

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S03b- DN - SỔ CÁI

(DÙNG CHO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG)

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm...

Tên tài khoản ..............

Số hiệu.........

 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung

Số tiền

Số hiệu

Số hiệu

Ngày tháng

Trang sổ

STT dòng

TK

Nợ

đối ứng

A

B

C

D

E

G

H

1

2

- Số dư đầu năm
- Số phát sinh trong tháng

 

 

- Cộng số phát sinh tháng
- Số dư cuối tháng
- Cộng luỹ kế từ đầu quý

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

- Ngày mở sổ:…

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s03b- dn - sổ cái
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!