Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a1- dn- nhật ký chứng từ số 1

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a1- dn- nhật ký chứng từ số 1

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S04a1- DN- NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 1

GHI CÓ TÀI KHOẢN 111 - TIỀN MẶT

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04a1-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Nhật ký chứng từ số 1

Ghi Có Tài khoản 111 - Tiền mặt

Tháng ...... năm ......

 

Số TT

Ngày

Ghi Có Tài khoản 111, ghi Nợ các Tài khoản

112

113

121

128

131

133

138

141

151

152

153

154

156

211

213

221

222

228

331

334

641

642

...

Cộng Có TK 111

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

Cộng

 

Đã ghi Sổ Cái ngày....... tháng .....năm....

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a1- dn- nhật ký chứng từ số 1
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!