Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a2- dn - nhật ký chứng từ số 2

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a2- dn - nhật ký chứng từ số 2

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S04a2- DN - NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 2

GHI CÓ TÀI KHOẢN 112 - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04a2-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

nhật ký chứng từ số 2

Ghi Có Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

Tháng ...... năm ......

 

Số TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có Tài khoản 112, ghi Nợ các tài khoản

Cộng Có

Số hiệu

Ngày, tháng

111

121

128

133

151

152

153

156

211

213

221

222

341

...

...

TK 112

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

Cộng

 

 

Đã ghi Sổ Cái ngày ... tháng ... năm.....

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a2- dn - nhật ký chứng từ số 2
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!