Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a3- dn- nhật ký chứng từ số 3

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a3- dn- nhật ký chứng từ số 3

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S04a3- DN- NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 3

GHI CÓ TÀI KHOẢN 113 - TIỀN ĐANG CHUYỂN

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04a3-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

nhật ký chứng từ số 3

Ghi Có Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển

Tháng ...... năm ......

Số dư đầu tháng: .......................

Số TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có Tài khoản 113, ghi Nợ các tài khoản

Cộng Có TK 113

Số hiệu

Ngày, tháng

112

133

151

152

153

156

331

333

341

...

...

...

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Cộng

 

Cộng số phát sinh bên Nợ theo chứng từ gốc..........

 

Đã ghi Sổ Cái ngày ... tháng ... năm.....

 

Số dư cuối tháng: .......................

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a3- dn- nhật ký chứng từ số 3
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!