Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a4- dn- nhật ký chứng từ số 4

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a4- dn- nhật ký chứng từ số 4

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S04a4- DN- NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 4

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04a4-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

nhật ký chứng từ số 4

Ghi Có các Tài khoản

341 – Vay và nợ thuờ tài chớnh

343- Trái phiếu phát hành

Tháng ...... năm ......

Số dư đầu tháng: .....................

Số TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có TK..., Ghi Nợ

Số TT

Chứng từ

Phần theo dõi thanh toán

các tài khoản

(Ghi Nợ TK...., Ghi Có các TK)

Số hiệu

Ngày, tháng

Cộng

Số hiệu

Ngày tháng

Cộng

 

Có TK ...

 

Nợ TK ...

A

B

C

D

1

2

3

4

5

E

G

H

6

7

8

9

 

Cộng

 

Số dư cuối tháng: .......................

Đó ghi sổ cỏi ngày…tháng…năm

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a4- dn- nhật ký chứng từ số 4
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!