Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a8- dn - nhật ký chứng từ số 8

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a8- dn - nhật ký chứng từ số 8

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S04a8- DN - NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04a8-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

nhật ký chứng từ số 8

Ghi Có các TK: 155, 156, 157, 158, 131, 2293, 2294, 511, 515

521, 632, 635, 641, 642, 711, 811, 821, 911

Tháng ...... năm ......

 

Số TT

Số hiệu TK ghi Nợ

Các TK

ghi Có

Các

TK ghi Nợ

155

156

157

158

131

511

521

632

641

642

515

635

Cộng

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

111

Tiền mặt

112

Tiền gửi Ngân hàng

113

Tiền đang chuyển

131

Phải thu của khách hàng

138

Phải thu khác

128

Đầu tưư nắm giữ đến ngày đáo hạn

222

Đầu tư vào công ty liờn doanh, liờn kết

511

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

632

Giá vốn hàng bán

2293

Dự phũng phải thu khú đũi

2294

Dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho

911

Xác định kết quả kinh doanh

Cộng

Đó ghi sổ cái ngày…tháng…năm

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a8- dn - nhật ký chứng từ số 8
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!