Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a9- dn - nhật ký chứng từ số 9

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a9- dn - nhật ký chứng từ số 9

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S04a9- DN - NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 9

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04a9-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

nhật ký chứng từ số 9

Ghi Có Tài khoản 211 - TSCĐ hữu hình

Tài khoản 212 - TSCĐ thuê tài chính

Tài khoản 213 - TSCĐ vô hình

Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư

Tháng ...... năm ......

 

Chứng từ

Ghi Có TK 211, ghi Nợ các TK

Ghi Có TK 212, ghi Nợ các TK

Ghi Có TK 213, ghi Nợ các TK

Ghi Có TK 217, ghi Nợ các TK

Số

TT

Số hiệu

Ngày, tháng

Diễn giải

214

811

222

...

Cộng Có

TK 211

211

213

214

...

Cộng Có

TK 212

214

811

...

Cộng Có

TK 213

211

213

214

Cộng Có

TK 217

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

Cộng

 

Đã ghi Sổ Cái ngày ... tháng ... năm.....

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04a9- dn - nhật ký chứng từ số 9
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!