Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b1 –dn - bảng kê số 1

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b1 –dn - bảng kê số 1

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S04b1 –DN - BẢNG KÊ SỐ 1

GHI NỢ TÀI KHOẢN 111 - TIỀN MẶT

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………...

Mẫu số S04b1-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

bảng kê số 1

Ghi Nợ Tài khoản 111 - Tiền mặt

Tháng ...... năm ......

 

Số dư đầu tháng: .......................

Số TT

Ngày

Ghi Nợ Tài khoản 111, ghi Có các tài khoản

Số dư cuối ngày

112

121

128

131

136

138

141

331

511

...

711

811

...

Cộng

Nợ TK 111

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

Cộng

 

 

Số dư cuối tháng: .......................

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b1 –dn - bảng kê số 1
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!