Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b10- dn -bảng kê số 10

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b10- dn -bảng kê số 10

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S04b10- DN -BẢNG KÊ SỐ 10

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04b10-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

bảng kê số 10

hàng gửi đi bán (TK 157)

Tháng ...... năm ......

Số dư đầu tháng..........

 

Số

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Nợ TK 157, ghi Có các TK

Cộng Nợ TK 157

Ghi Có TK 157, ghi Nợ các TK

Cộng Có TK 157

TT

Số hiệu

Ngày, tháng

155

156

154

......

.....

632

.......

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Cộng

Số dư cuối tháng ................................

Ngày.....tháng.....năm.......

Người ghi sổ

Kế toán trưởng

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b10- dn -bảng kê số 10
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!