Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b11- dn - bảng kê số 11

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b11- dn - bảng kê số 11

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S04b11- DN - BẢNG KÊ SỐ 11

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04b11-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

bảng kê số 11

phải thu của khách hàng (TK 131)

Tháng ...... năm ......

 

Số

Tên người mua

Số dư Nợ đầu tháng

Ghi Nợ TK 131, ghi Có các TK:

Ghi Có TK 131, ghi Nợ các TK

Số dư Nợ cuối tháng

TT

511

711

331

....

Cộng Nợ TK 131

111

112

521

.....

Cộng Có TK 131

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cộng

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b11- dn - bảng kê số 11
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!