Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b2-dn - bảng kê số 2

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b2-dn - bảng kê số 2


THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S04B2-DN - BẢNG KÊ SỐ 2-GHI NỢ TÀI KHOẢN 112 - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04b2-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

bảng kê số 2

Ghi Nợ Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

Tháng ...... năm ......

 

Số dư đầu tháng: ................

 

Số TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Nợ Tài khoản 112, ghi Có các Tài khoản

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

111

113

121

128

131

136

138

...

341

511

711

...

Cộng Nợ TK 112

cuối ngày

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

Cộng

 

Số dư cuối tháng: ..............

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b2-dn - bảng kê số 2
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!