Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b4 –dn - bảng kê số 4

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b4 –dn - bảng kê số 4

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S04b4 –DN - BẢNG KÊ SỐ 4

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHÂN XƯỞNG

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04b4-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

bảng kê số 4

Tập hợp chi phí sản xuất theo phân xưởng

Dùng cho các TK: 154, 621, 622, 623, 627, 631

Tháng ...... năm ......

Số TT

Các TK

152

153

154

214

241

 

334

335

338

 

611

621

622

 

627

631

Các TK phản ánh ở các

Cộng chi phí thực tế trong tháng

ghi Có

242

352

623

NKCT khác

Các

TK

ghi Nợ

NKCT số 1

NKCT số 2

NKCT ...

NKCT ...

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 TK 154 hoặc TK 631
- Phân xưởng ...
- Phân xưởng ...
2 TK 621 - Chi phí Nuyên liệu, vật liệu trực tiếp
- Phân xưởng ...
- Phân xưởng ...
3 Tài khoản 622- Chi phí nhân công trực tiếp
- Phân xưởng ...
- Phân xưởng ...
4 TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công
- Phõn xưởng …
- Phõn xưởng…
5 TK 627 - Chi phí sản xuất chung
- Phân xưởng ...
- Phân xưởng ...
......
Cộng:

 

Ngày..... tháng.... năm .......

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b4 –dn - bảng kê số 4
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!