Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b6-dn - bảng kê số 6

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b6-dn - bảng kê số 6


THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S04b6-DN - BẢNG KÊ SỐ 6

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………...

Mẫu số S04b6-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Bảng kê số 6

Tập hợp: - Chi phí trả trước ( TK242)

- Chi phí phải trả (TK 335)

- Dự phòng phải trả (TK 352)

- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (TK 356)

Tháng ...... năm ......

 

Số TT

Diễn giải

Số dư đầu tháng

Ghi Nợ TK..., Ghi Có các TK ...

Ghi CóTK..., Ghi Nợ các TK ...

Số dư cuối tháng

Nợ

Cộng Nợ

Cộng Có

Nợ

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

Cộng

 

Ngày..... tháng.... năm .......

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b6-dn - bảng kê số 6
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!