Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b9- dn - bảng kê số 9

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b9- dn - bảng kê số 9

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S04b9- DN - BẢNG KÊ SỐ 9

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04b9-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

bảng kê số 9

Tính giá thực tế thành phẩm, hàng hoá, hàng hoá kho bảo thuế

Thỏng ...... năm ......

Số TT

Chỉ tiêu

TK 155 - Thành phẩm

TK 156 - Hàng hoá

TK 158- Hàng hoá kho bảo thuế

Giá

Giá

Giá

Giá

Giá

Giá

hạch toán

thực tế

hạch toán

thực tế

hạch toán

thực tế

A

B

1

2

3

4

5

6

1

I. Số dư đầu tháng

2

II. Số phát sinh trong tháng

3

Từ NKCT số 5

4

Từ NKCT số 6

5

Từ NKCT số 7

6

Từ NKCT số 1

7

Từ NKCT số 2

.........

8

III. Cộng số dư đầu tháng và phát sinh trong tháng (I+II)

9

IV. Hệ số chênh lệch

10

V. Xuất trong tháng

11

VI. Tồn kho cuối tháng

(III - V)

 

Ngày..... tháng.... năm .......

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s04b9- dn - bảng kê số 9
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!