Thông tư 200- 2014. mẫu số s06-dn - bảng cân đối số phát sinh

Thông tư 200- 2014. mẫu số s06-dn - bảng cân đối số phát sinh


THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S06-DN - BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S06-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Bảng cân đối số phát sinh

Tháng... năm ...

 

Số hiệu

Tên

Số dư đầu tháng

Số phát sinh trong tháng

Số dư cuối tháng

tài khoản

tài khoản kế toán

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Ngày..... tháng.... năm .......

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s06-dn - bảng cân đối số phát sinh
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!