Thông tư 200- 2014. mẫu số s07a- dn - sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Thông tư 200- 2014. mẫu số s07a- dn - sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt


THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S07a- DN - SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Đơn vị: ..................

Mẫu số S07a-DN

Địa chỉ: ..............

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản:...

Loại quỹ: ...

Năm ...

 

Đơn vị tính...

Ngày,

Ngày,

Số hiệu chứng từ

TK

Số

tháng

tháng

Diễn giải

đối

phát sinh

Số tồn

Ghi

ghi sổ

chứng từ

Thu

Chi

ứng

Nợ

chú

A

B

C

D

E

F

1

2

3

G

- Số tồn đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

 

 

- Cộng số phát sinh trong kỳ

x

x

x

- Số tồn cuối kỳ

x

x

x

x

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s07a- dn - sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!