Thông tư 200- 2014. mẫu số s21- dn - sổ tài sản cố định

Thông tư 200- 2014. mẫu số s21- dn - sổ tài sản cố định

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S21- DN - SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S21-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

sổ tài sản cố định

Năm:…

Loại tài sản:...........

Số

Ghi tăng TSCĐ

Khấu hao TSCĐ

Ghi giảm TSCĐ

TT

Chứng từ

Tên,

Nước sản xuất

Tháng năm

Số hiệu TSCĐ

Nguyên giá TSCĐ

Khấu hao

Khấu hao

Chứng từ

Lý do giảm TSCĐ

Số hiệu

Ngày tháng

đặc điểm, ký hiệu TSCĐ

đưa vào sử dụng

Tỷ lệ (%) khấu hao

Mức khấu hao

đã tính đến khi ghi giảm TSCĐ

Số hiệu

Ngày, tháng, năm

A

B

C

D

E

G

H

1

2

3

4

I

K

L

Cộng

x

x

x

x

x

 

x

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s21- dn - sổ tài sản cố định
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!