Thông tư 200- 2014. mẫu số s23- dn - thẻ tài sản cố định

Thông tư 200- 2014. mẫu số s23- dn - thẻ tài sản cố định

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S23- DN - THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S23-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Thẻ tài sản cố định

Số: ................

 

Ngày..... tháng.... năm ...... lập thẻ.......

 

Căn cứ vào Biên bản giao nhận TSCĐ số.....................ngày.... tháng.... năm…

 

Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCD: ............ Số hiệu TSCĐ

Nước sản xuất (xây dựng) ........................................... Năm sản xuất

Bộ phận quản lý, sử dụng ..................................Năm đưa vào sử dụng

Công suất (diện tích thiết kế)

Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày.............. tháng................. năm...

Lý do đình chỉ

 

Số hiệu chứng từ

Nguyên giá tài sản cố định

Giá trị hao mòn tài sản cố định

Ngày, tháng, năm

Diễn

Nguyên giá

Năm

Giá trị

Cộng dồn

giải

hao mòn

A

B

C

1

2

3

4

 

 

Dụng cụ phụ tùng kèm theo

 

Số TT

Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng

Đơn vị tính

Số lượng

Giá trị

A

B

C

1

2

 

 

 

Ghi giảm TSCĐ chứng từ số: ................ngày.... tháng.... năm

 

Lý do giảm:

 

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s23- dn - thẻ tài sản cố định
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!