Thông tư 200- 2014. mẫu số s31-dn- sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Thông tư 200- 2014. mẫu số s31-dn- sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S31-DN- SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S31-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

(Dùng cho TK: 131, 331)

Tài khoản:........................

Đối tượng:........................

Loại tiền: VNĐ

 

Ngày, tháng

Chứng từ

Diễn giải

Thời hạn được chiết khấu

Số phát sinh

Số dư

ghi sổ

TK

Số hiệu

Ngày, tháng

đối ứng

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

..........

..........

 

- Cộng số phát sinh

x

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

Ngày..... tháng.... năm .......

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s31-dn- sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!