Thông tư 200- 2014. mẫu số s33- dn- sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

Thông tư 200- 2014. mẫu số s33- dn- sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S33- DN- SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S33-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

sổ Theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

(Dùng cho các TK 136, 138, 141, 244, 334, 336, 338, 344)

Tài khoản:........................

Đối tượng:........................

Loại ngoại tệ:..................

 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

Tỷ giá hối đoái

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

đối ứng

Nợ

Nợ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh

......

- Cộng số phát sinh

x

x

x

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

x

x

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

Ngày..... tháng.... năm .......

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s33- dn- sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!