Thông tư 200- 2014. mẫu số s38- dn- sổ chi tiết các tài khoản

Thông tư 200- 2014. mẫu số s38- dn- sổ chi tiết các tài khoản


THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S38- DN- SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản

(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 161, 171, 221, 222, 242, 244, 333, 334,

335, 336, 338, 344, 352, 353, 356, 411, 421, 441, 461, 466, ...)

Tài khoản:........................

Đối tượng:........................

Loại tiền: VNĐ

 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

đối ứng

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

..........

..........

- Cộng số phát sinh

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

Ngày..... tháng.... năm .......

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s38- dn- sổ chi tiết các tài khoản
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!