Thông tư 200- 2014. mẫu số s42b- dn - sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch

Thông tư 200- 2014. mẫu số s42b- dn - sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch


THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S42b- DN - SỔ THEO DÕI PHÂN BỔ CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH PHÁT SINH KHI MUA KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S42b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ THEO DÕI PHÂN BỔ CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH

PHÁT SINH KHI MUA KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

 

STT

Nội dung phân bổ

Tổng số chênh lệch

Thời gian khấu hao (phân bổ)

Năm

Năm

Năm

A

B

1

2

3

4

5

6

1

Công ty liên kết A

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của TSCĐ

- Lợi thế thương mại

Cộng số phân bổ hàng năm

2

Công ty liên kết B

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của TSCĐ

- Lợi thế thương mại

Cộng số phân bổ hàng năm

3

Công ty liên kết C

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của TSCĐ

- Lợi thế thương mại

Cộng số phân bổ hàng năm

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

Ngày..... tháng.... năm .......

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s42b- dn - sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!