Thông tư 200- 2014. mẫu số s44- dn- sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

Thông tư 200- 2014. mẫu số s44- dn- sổ chi tiết cổ phiếu quỹ


THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S44- DN- SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S44-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ

Năm.....................

Loại cổ phiếu.................... Mã số.................

 

Đơn vị tính:..............

Chứng từ

Giá

Số phát sinh

Số dư

Ngày

Tài

thực tế

Tăng

Giảm

tháng

ghi sổ

Số

hiệu

Ngày

tháng

Diễn

giải

khoản

đối ứng

mua, tái phát hành

Số lượng

Giá trị theo

mệnh giá

Giá mua thực tế

Số lượng

Giá trị theo

mệnh giá

Giá trị thực tế

Số

lượng

Giá trị theo

mệnh giá

Giá

mua thực tế

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

Cộng x x x x x

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s44- dn- sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!