Thông tư 200- 2014. mẫu số s45- dn - sổ chi tiết đầu tư chứng khoán, trái phiếu

Thông tư 200- 2014. mẫu số s45- dn - sổ chi tiết đầu tư chứng khoán, trái phiếu


THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S45- DN - SỔ CHI TIẾT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, TRÁI PHIẾU

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S45-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Sổ chi tiết Đầu tư chứng khoán, TRÁI PHIẾU

(Dùng cho các TK: 121, 128)

Tài khoản:........................

Loại chứng khoán:...................Đơn vị phát hành.................

Mệnh giá..........Lãi suất............Thời hạn thanh toán..........

 

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày tháng

đối ứng

Mua vào

Xuất ra

Số lượng

Thành tiền

Số

Thành tiền

Số

Thành tiền

lượng

lượng

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

..........

..........

- Cộng số phát sinh

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

x

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s45- dn - sổ chi tiết đầu tư chứng khoán, trái phiếu
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!