Thông tư 200- 2014. mẫu số s61- dn - sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Thông tư 200- 2014. mẫu số s61- dn - sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S61- DN - SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S61-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Năm: ................

 

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền thuế GTGT

Số tiền thuế GTGT

Số hiệu

Ngày, tháng

đã nộp

phải nộp

A

B

C

1

2

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Cộng số phát sinh

 

Số dư cuối kỳ

 

 

- Sổ này có... trang, đánh số từ trang 01 đến trang...

- Ngày mở sổ:...

 

Ngày..... tháng.... năm .......

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú: Sổ này áp dụng cho các doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo

phương pháp trực tiếp

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s61- dn - sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!