Thông tư 200- 2014. số liệu chi tiết phần luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh

Thông tư 200- 2014. số liệu chi tiết phần


THÔNG TƯ 200- 2014. SỐ LIỆU CHI TIẾT PHẦN “LUÂN CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG TÍNH VÀO CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH”

 

SỐ LIỆU CHI TIẾT PHẦN

“LUÂN CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG TÍNH VÀO CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH”

Tháng ...... năm ......

 

Tên các

Số liệu chi tiết các khoản luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí SXKD

Số TT

tài khoản chi phí

sản xuất, kinh doanh

Dịch vụ

Chi phí nguyên liệu,

Chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí sử dụng máy

Chi phí sản xuất chung

Chi phí

Chi phí phải trả

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Dự phòng phải trả

Cộng

của các

vật liệu trực tiếp

thi công

trả trước

phân xưởng cung cấp lẫn cho nhau

TK 154, 631

TK 621

TK 622

TK 623

TK 627

TK 242

TK 335

TK 2413

TK 352

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

TK 154

2

TK 631

3

TK 621

4

TK 622

5

TK 623

6

TK 627

7

TK 242

8

TK 335

9

TK 641

10

TK 642

11

TK 2413

12

TK 352

Cộng:

 

Đã ghi sổ cái ngày …tháng…năm

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. số liệu chi tiết phần luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!