Thông tư 200- 2016. mẫu số s02b- dn - sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Thông tư 200- 2016. mẫu số s02b- dn - sổ đăng ký chứng từ ghi sổ


THÔNG TƯ 200- 2016. MẪU SỐ S02b- DN - SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S02b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ

Năm ....

Chứng từ ghi sổ

Số tiền

Chứng từ ghi sổ

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

1

A

B

1

- Cộng tháng - Cộng tháng
- Cộng luỹ kế từ đầu quý - Cộng luỹ kế từ đầu quý

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

- Ngày mở sổ: …

 

 

 

Ngày..... tháng.... năm .......

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

 

 

Giám đốc

 

 

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

 

 

Giám đốc

 

 

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Thông tư 200- 2016. mẫu số s02b- dn - sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!