Thông tư 200-2014. chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Thông tư 200-2014. chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố


THÔNG TƯ 200-2014. CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ

 

 

Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

 

Tháng ...... năm ......

 

Số TT

Tên các tài khoản

Yếu tố chi phí sản xuất, kinh doanh

 

chi phí sản xuất,

kinh doanh

Chi phí Nguyên liệu, vật liệu

Chi phí nhân công

Chi phí Khấu hao TSCĐ

Chi phí dịch vụ mua

Chi phí khác bằng tiền

Cộng

Luân chuyển

Tổng cộng chi phí

ngoài

nội bộ không tính vào chi phí SXKD

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

1

TK 154

2

TK 631

3

TK 242

4

TK 335

5

TK 621

6

TK 622

7

TK 623

8

TK 627

9

TK 641

10

TK 642

11

TK 2413

12

TK 632

13

Cộng trong tháng

14

Luỹ kế từ đầu năm

 

Thông tư 200-2014. chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!