Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/AĐTH : Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

Mẫu số 01/AĐTH : Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

Mẫu số: 01/AĐTH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

___________

Số: ................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

..........., ngày........tháng..........năm ........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ấn định số thuế phải nộp

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

- Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế/Chi cục thuế;

- Căn cứ Quyết định số..............ngày....................... của ....................... về việc kiểm tra (thanh tra) ............................................. tại.........................................................

- Căn cứ Biên bản kiểm tra (Kết luận thanh tra)....................................................

- Xét đề nghị của....................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ấn định số thuế phải nộp đối với:

Ông/bà/ tổ chức: ................................................. – Mã số thuế: ............................

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: .............................. do..................... cấp ngày.............................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Lý do ấn định: ........................................................................................................

Số thuế ấn định: .....................................................................................................

Số thuế chênh lệch giữa số thuế cơ quan thuế ấn định và số thuế người nộp thuế tự kê khai: .........................................................................................................................

Điều 2: Ông/bà/ tổ chức có nghĩa vụ nộp đầy đủ số thuế bị ấn định trong thời hạn ................. kể từ ngày.................................................................................................

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông/Bà/Tổ chức có quyền khiếu nại trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Bộ phận KK,...

- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

>>Tải Mẫu số 01/AĐTH (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/AĐTH , 01/AĐTH , Mẫu số 01/AĐTH : Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp , mau so 01/adth : quyet dinh ve viec an dinh so thue phai nop

Mẫu số 01/AĐTH : Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!