Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 05 - LĐTL : PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 05 - LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC

CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày....tháng.....năm......

Tên đơn vị ( hoặc cá nhân):...........................................................................................

Theo Hợp đồng số:..................ngày......tháng......năm.......

STT

Tên sản phẩm

(công việc)

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

D

Cộng

Tổng số tiền ( viết bằng chữ):........................................................................................

 

Người giao việc
(Ký, họ tên)

 

Người nhận việc

(Ký, họ tên)

 

Người kiểm tra chất lượng
(Ký, họ tên)

 

Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

Mẫu số 05 - LĐTL : PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!