Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh,thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Công văn của Tổng cục Thuế số 994/TCT-KK ngày 29/3/2010 về việc hướng dẫn thực hiện MLNSNN theo Thông tư số 26/2010/TT-BTC và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế In E-mail
 
Công văn của Tổng cục Thuế số 994/TCT-KK ngày 29/3/2010 về việc hướng dẫn thực hiện MLNSNN theo Thông tư số 26/2010/TT-BTC và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Căn cứ Thông tư số 26/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (MLNSNN), Tổng cục Thuế hướng dẫn việc hạch toán kế toán thuế và sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu trên báo cáo kế toán thuế thực hiện trong hệ thống thuế như sau:

1. Về hạch toán kế toán thuế theo hệ thống MLNSNN:

1.1. Hạch toán Chương và Loại- Khoản:

Thực hiện hạch toán, điều chỉnh theo mã, tên Chương và Loại, Khoản theo qui định tại Điều 1 và Điều 2 Thông tư số 26/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010 của Bộ Tài chính tại tất cả hệ thống Sổ thuế, báo cáo kế toán, thống kê thuế.

1.2. Hạch toán Mục, Tiểu mục:

1.2.1. Thuế thu nhập cá nhân:

- Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công của tất cả người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài ở Việt Nam được hạch toán vào Tiểu mục 1001; số thuế phải nộp được tổng hợp từ các tờ khai số: 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 07/KK-TNCN, Phụ lục số 09A/PL-TNCN kèm theo tờ khai số 09/KK-TNCN (đối với trường hợp NNT chỉ có 1 nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công), Bảng kê 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính.

- Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân: được hạch toán vào Tiểu mục 1003; số thuế phải nộp được tổng hợp từ các tờ khai số: 03/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 08/KK-TNCN, 08A/KK-TNCN, 08B/KK-TNCN, Phụ lục số 09B/PL-TNCN kèm theo tờ khai số 09/KK-TNCN (đối với trường hợp NNT có thu nhập từ tiền lương, tiền công và sản xuất kinh doanh) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính, 10/KK-TNCN ban hành theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính.

- Thuế thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân: được hạch toán vào Tiểu mục 1004; số thuế phải nộp được tổng hợp từ các tờ khai số: 03/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, 24/KK-TNCN, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính, tờ khai số 19/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính.

- Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn: được hạch toán vào Tiểu mục 1005; số thuế phải nộp được tổng hợp từ tờ khai số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính.

- Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản được hạch toán vào Tiểu mục 1006; số thuế phải nộp được tổng hợp từ tờ khai số 11/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính.

- Thuế thu nhập từ nhận bản quyền, nhượng quyền thương mại được hạch toán vào Tiểu mục 1008; số thuế phải nộp được tổng hợp từ các tờ khai số 03/KK-TNCN và 06/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính.

- Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản được hạch toán vào Tiểu mục 1012; số thuế phải nộp được tổng hợp từ tờ khai số 14/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính.

- Các Tiểu mục khác của Mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân” không sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010 được hạch toán theo hướng dẫn tại công văn số 4715 TCT/KK ngày 09/12/2008 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống MLNSNN, sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu hạch toán trên các báo cáo kế toán thuế.

1.2.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt:

- Thuế tiêu thụ đặc biệt của mặt hàng rượu sản xuất trong nước được hạch toán vào Tiểu mục 1754.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt của mặt hàng bia sản xuất trong nước được hạch toán vào Tiểu mục 1758.

- Cục Thuế hướng dẫn các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất rượu, bia trên địa bàn tách rõ số thuế nộp ngân sách của từng mặt hàng rượu, bia theo Tiểu mục quy định tại Thông tư số 26/2010/TT-BTC khi lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước từ kỳ kê khai thuế tháng 4 năm 2010.

Đối với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt của mặt hàng rượu, bia sản xuất trong nước trước thời điểm Thông tư số 26/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010 có hiệu lực đã được hạch toán vào Tiểu mục 1754, Cục Thuế, Chi cục Thuế hướng dẫn các doanh nghiệp căn cứ vào kết quả sản xuất, kê khai thuế, số thuế TTĐB đã nộp NSNN để tách riêng thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng mặt hàng rượu, bia tương ứng vào các Tiểu mục 1754 hoặc 1758. Trường hợp không tách riêng được theo từng mặt hàng thì căn cứ vào doanh thu của mặt hàng chủ yếu để điều chỉnh vào Tiểu mục 1754 hoặc 1758 cho phù hợp. Đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp lập “Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN” (mẫu C1-07/NS ban hành theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính) gửi cơ quan thuế để thực hiện việc điều chỉnh.

1.3. Thời gian hạch toán, điều chỉnh theo hệ thống mục lục ngân sách nhà nước nêu trên thực hiện từ ngày Thông tư số 26/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010 của Bộ Tài chính có hiệu lực.

2. Sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế:

2.1. Số tiền nộp phụ thu về dầu, khí (Tiểu mục 3706) được hạch toán và tổng hợp vào chỉ tiêu “Thu từ dầu thô và Condensate”.

2.2. Số tiền nộp thu điều tiết từ sản phẩm lọc hoá dầu (Tiểu mục 4098) được hạch toán và tổng hợp vào chỉ tiêu “Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương”.

2.3.  Sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu trên các báo cáo kế toán thuế (BC2, BC3, BC4, BC5, BC6, BC7 và BC10) đảm bảo phù hợp với qui định tại Thông tư số 26/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010 của Bộ Tài chính và hệ thống chỉ tiêu giao dự toán thu nội địa. Chi tiết theo bảng chỉ tiêu trên báo cáo thu nội địa (BC3A) theo phụ lục đính kèm (chữ in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung).

3. Nâng cấp các ứng dụng Quản lý thuế của ngành thuế đáp ứng các nội dung bổ sung, sửa đổi MLNS:

3.1. Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp hệ thống MLNS trong ứng dụng quản lý thuế theo các nội dung trên thống nhất cho các Cục Thuế và Chi cục Thuế trong cả nước.

3.2. Các sửa đổi, bổ sung nêu trên sẽ được Tổng cục Thuế nâng cấp trong các ứng dụng quản lý thuế cấp Cục và cấp Chi cục (QLT_TKN, VATCC, QCT) theo thời gian sau:

- Nâng cấp trước danh mục MLNS và danh mục bộ chỉ tiêu báo cáo kế toán để cơ quan thuế trong tháng 4 có thể nhập được tờ khai, chứng từ theo MLNS mới;

- Nâng cấp các báo cáo kế toán theo bộ chỉ tiêu mới sẽ được nâng cấp khoảng đầu tháng 5/2010 để cơ quan thuế in được báo cáo kế toán tháng 4 theo chỉ tiêu mới.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, hướng dẫn người nộp thuế và các đơn vị trực thuộc hạch toán theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai & kế toán thuế và Cục Công nghệ thông tin) để nghiên cứu, hướng dẫn./.

(Xem Bảng chỉ tiêu báo cáo trong phần Tải xuống)

 

Tổng cục Thuế -Phạm Văn Huyến

 

 

 

>> Xem thuộc tính văn bản                                                             >>Tải văn bản

Công văn của Tổng cục Thuế số 994/TCT-KK ngày 29/3/2010 về việc hướng dẫn thực hiện MLNSNN theo Thông tư số 26/2010/TT-BTC và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế
 

--------------------------------------------------

>>> Tin mới nhất

>> Thông Tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn sửa đổi về thuế TNCN
Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

Thông Tư 111/2013/TT-BTC

>> Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 26/07/2013 của Chính Phủ Hướng dẫn sửa đổi về thuế TNCN
Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân do Chính phủ ban hành

Nghị định 65/2013/NĐ-CP

>> Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính Phủ Qui định chi tiết, bổ sung một số điều về luật Quản Lý Thuế
Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế

Nghị định 83/2013/NĐ-CP

>> Quyết định số 44/2013/QĐ-TTG ngày 19/07/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ Bổ sung một số điều của quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo quyết định số 24/2009/QĐ-TTG ngày 17 tháng 02 năm 2009 của thủ tướng chính phủ

Quyết định 44/2013/QĐ-TTG

>> Thông tư số 85/2013/TT-BTC ngày 26/06/2013 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cấp phát, quản lý và sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu ngành Thuế
Thông tư 85/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý và sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu ngành Thuế

Thông tư 85/2013/TT-BTC

>> Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/06/2013 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản
Sửa đổi Thông tư 201/2012/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước do Bộ trưởng Bộ Tài chí

Thông tư 81/2013/TT-BTC

>> Thông tư số 79/2013/TT-BTC ngày 07/06/2013 của Bộ Tài Chính Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 17.02
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 17.02 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 79/2013/TT-BTC

>> Thông tư số 71/2013/TT-BTC ngày 23/05/2013 của Bộ Tài Chính Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04
Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 71/2013/TT-BTC

>> Thông tư số 70/2013/TT-BTC ngày 22/05/2013 của Bộ Tài Chính Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 70/2013/TT-BTC

>> Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP
Sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 65/2013/TT-BTC

>> Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư 64/2013/TT-BTC

>> Thông tư số 58/2013/TT-BTC ngày 08/05/2013 của Bộ Tài Chính Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 58/2013/TT-BTC

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài - Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài - Dịch vụ thành lập mới công ty - Thay đổi đăng ký kinh doanh - Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư - Thay đổi địa chỉ công ty - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty - Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!