Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/QĐHT: Quyết định về việc hoàn thuế

Mẫu số 01/QĐHT: Quyết định về việc hoàn thuế

Mẫu số: 01/QĐHT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

__________________

Số: ................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

..........., ngày........tháng..........năm ........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hoàn thuế

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Quyết định số ........... ngày .....tháng.... năm..... của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục Thuế/Chi cục Thuế;

- Căn cứ vào Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng... năm... kèm theo hồ sơ của: ....(Tên người nộp thuế, mã số thuế)... ;

- Theo đề nghị của ......;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hoàn trả cho (Ông/Bà/Tổ chức):......................................................

Mã số thuế:....................................................................................................

Tổng số tiền thuế là: ................................................................ đồng

(bằng chữ: ................................................................................................).

Trong đó: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Tên loại thuế

Số tiền thuế

được hoàn

Thời gian phát sinh số thuế được hoàn

...(chi tiết theo từng loại thuế)...

Lý do hoàn thuế: ...........................................................................................

Hình thức hoàn trả:

Tiền mặt

Chuyển khoản

Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước .................................................

Điều 2: Trả tiền lãi cho thời gian ...(ghi rõ số ngày)... chậm giải quyết hồ sơ hoàn thuế của cơ quan thuế là .................... đồng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

....(Tên người nộp thuế)..., ...(Trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế)... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- KK, ...........;

- Lưu: VT, ........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

>>Tải Mẫu số 01/QĐHT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/QĐHT, 01/QĐHT, Mẫu số 01/QĐHT: Quyết định về việc hoàn thuế, mau so 01/qdht: quyet dinh ve viec hoan thue

 

Mẫu số 01/QĐHT: Quyết định về việc hoàn thuế
 

--------------------------------

Mẫu Hoàn Thuế :

>> Mẫu số 01/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

>> Mẫu số 01-1/ĐNHT : Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào

>> Mẫu số 01-2/ĐNHT : Bảng tổng hợp phí xăng dầu

>> Mẫu số 01-3/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ

>> Mẫu số 01-4/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài

>> Mẫu số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao

>> Mẫu số 01-6/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam

>> Mẫu số 02/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và…(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài.

>> Mẫu số 03/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam.

>> Mẫu số 01/HT-TB : Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

>> Mẫu số 02/HT-TB : Thông báo về việc không được hoàn thuế

>> Mẫu số 01/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế

>> Mẫu số 02/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

>> Mẫu số 01/LHT : Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!