Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/LHT : Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Không ghi vào khu vực này

CƠ QUAN CẤP TRÊN...

CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ

Mẫu số: 01/LHT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

LỆNH HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế số ……… ngày ………….. của …………………………………………………………….

Yêu cầu KBNN (nơi trực tiếp hoàn trả):............................................... Tỉnh, TP ............................................

Hoàn trả cho: ............................................................................................. Mã số thuế:............................

Địa chỉ:.........................................................................Quận/Huyện ............................. ................................Tỉnh/Thành phố................................................

Hình thức hoàn trả:

Tiền mặt

Chuyển khoản

Chuyển tiền vào tài khoản số: ................................................ Tại Ngân hàng (KBNN) (B):............................

(hoặc) trả tiền mặt cho: ......................................... Số CMND/HC ............. cấp ngày .......... tại .................

Lý do hoàn trả:..........................................................................................................................................

Niên độ ngân sách của khoản thu được hoàn trả: .................................... Nội dung khoản hoàn trả:

STT

Nội dung

khoản nộp NSNN

Mã Chương

NDKT (TM)

KBNN nơi thu NSNN (1)

Mã ĐBHC(1)

Số tiền đã nộp

Số tiền được hoàn trả(2)

Tổng cộngTổng số tiền hoàn trả ghi bằng chữ:.............................................................................................................

................................................................................................................................................................

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi họ tên)

Ngày……tháng…..năm…….

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

Mã quỹ: ........................ Mã ĐBHC: .......................

Mã KBNN:..............................................................

1. Hạch toán phần hoàn trả:

Niên độ hạch toán hoàn trả......................................

Giảm thu NSNN

Chi NSNN

Chương ….. Khoản ….. TM

 

nguồn NS

Định khoản

Số tiền


Nợ.........................................................
Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có):

- Tại KBNN:............................... Mã KB:...................

- Tại KBNN:............................... Mã KB:...................

...


Nợ

..........................


NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

KBNN HOÀN TRẢ (A)

Ngày........tháng ......năm ......

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

 

NGÂN HÀNG (KBNN) B

Ngày........tháng ......năm ......

Kế toán

Kế toán trưởng

 

 

 

 

Ghi chú: - (1) Cột KBNN nơi thu: chỉ ghi khi có khoản chi hoàn trả hộ các KBNN khác, cơ quan thu không phải ghi cột “mã địa bàn thu”;

- (2) Trường hợp thực hiện bù trừ nợ thuế, chỉ ghi số tiền NNT còn được hoàn trả sau khi cơ quan thuế bù trừ./.

 

>> Tải Mẫu số 01/LHT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/LHT, 01/LHT, Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, mau so 01/lht: lenh hoan tra khoan thu ngan sach nha nuoc

 

Mẫu số 01/LHT : Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước
 

--------------------------------

Mẫu Hoàn Thuế :

>> Mẫu số 01/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

>> Mẫu số 01-1/ĐNHT : Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào

>> Mẫu số 01-2/ĐNHT : Bảng tổng hợp phí xăng dầu

>> Mẫu số 01-3/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ

>> Mẫu số 01-4/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài

>> Mẫu số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao

>> Mẫu số 01-6/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam

>> Mẫu số 02/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và…(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài.

>> Mẫu số 03/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam.

>> Mẫu số 01/HT-TB : Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

>> Mẫu số 02/HT-TB : Thông báo về việc không được hoàn thuế

>> Mẫu số 01/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế

>> Mẫu số 02/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

>> Mẫu số 01/LHT : Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!