Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03/NĐAT : Thông báo nộp thuế nhà đất

Mẫu số 03/NĐAT : Thông báo nộp thuế nhà đất

Mẫu số: 03/NĐAT

(Ban hành kèm theo Thông tư số28/ 2011/TT-BTC ngày 28/02 /2011 của Bộ Tài chính.)

TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

___________

Số: …….............….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

............, ngày......... tháng ....... năm .......

THÔNG BÁO NỘP THUẾ NHÀ ĐẤT

Lần …. Năm……..

1. Tên người nộp thuế:

- Mã số thuế (nếu có):

- Địa chỉ liên hệ:

2. Đại lý thuế (nếu có):

- Mã số thuế:

- Địa chỉ:

3. Vị trí thửa đất chịu thuế:

4. Diện tích chịu thuế :

5. Địa chỉ thửa đất:

6. Loại đất (Đô thị/ ven đầu mối/ nông thôn):

7. Mức thuế sử dụng đất nông nghiệp để làm căn cứ tính thuế nhà đất (kg/m2):

8. Số lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp để tính thuế nhà, đất:

9. Số thuế nhà, đất trước khi miễn, giảm:

10. Số thuế nhà, đất được miễn, giảm:

11. Số thuế nhà, đất phải nộp tính bằng thóc ([11] = [9] - [10])

12. Giá thóc tính thuế kỳ này:

13. Số thuế nhà, đất phải nộp tính bằng tiền của kỳ này ([13] = [11] x [12])

14. Số thuế nhà, đất nộp thiếu hoặc nộp thừa của kỳ trước:

14.1. Số tiền thuế còn thiếu:

14.2. Số tiền thuế nộp thừa:

15. Số tiền phải nộp kỳ 1:

15.1. Số tiền phải nộp kỳ 1 ([15.1] = [13] x 50% + [14.1] - [14.2]):

15.2. Thời hạn nộp tiền kỳ 1: Chậm nhất là ngày 31/5

16. Số tiền phải nộp kỳ 2:

16.1. Số tiền phải nộp kỳ 2 ([16.1] = [13] x 50% + số tiền thuế còn nợ các kỳ trước):

16.2. Thời hạn nộp tiền kỳ 2: Chậm nhất là ngày 31/10

17. Địa điểm nộp thuế: .........................

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với …(tên cơ quan thuế)... theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ....................................

...…(tên cơ quan thuế)... thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO

NỘP THUẾ

Ngày … tháng … năm …..…

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

>> Tải Mẫu số 03/NĐAT

Mẫu số 03/NĐAT , 03/NĐAT , Mẫu số 03/NĐAT : Thông báo nộp thuế nhà đất , mau so 03/ndat : thong bao nop thue nha dat

Mẫu số 03/NĐAT : Thông báo nộp thuế nhà đất
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!