Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 02/MGTH : Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản

Mẫu số 02/MGTH: Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản

Mẫu số: 02/MGTH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ, GIÁ TRỊ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN

- Căn cứ …

Hôm nay, hồi ....... giờ..... ngày ..... tháng ..... năm .........

Tại:.....................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. .............................................. Chức vụ:..................................................................;

2. .............................................. Chức vụ:..................................................................;

Cá nhân/ tổ chức có tài sản bị thiệt hại là:

Tên cá nhân/tổ chức: .......................................- Mã số thuế:...........................................;

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ............................... do ................................ cấp ngày........................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Với sự chứng kiến của:

1. Ông (bà) ............................... Nghề nghiệp:.............................................................;

Giấy chứng minh nhân dân số:......................... Ngày cấp: .................. Nơi cấp:.............;

Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................;

2. Ông (bà) ............................... Nghề nghiệp:.............................................................;

Giấy chứng minh nhân dân số:......................... Ngày cấp: .................. Nơi cấp:.............;

Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................;

Tiến hành lập biên bản xác định mức độ, giá trị tài sản bị thiệt hại như sau:

1. Nguyên nhân gây thiệt hại:

(Nêu rõ sự kiện, địa điểm và thời điểm xảy ra sự kiện gây thiệt hại)

…………………………………………………………………………………….

2. Xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Tên tài sản

Số lượng

Giá trị thiệt hại

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

Cộng

­ Biên bản này gồm có ......... trang, được lập thành ........ bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ...........................

CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

CÓ TÀI SẢN BỊ THIỆT HẠI

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

>> Tải Mẫu số 02/MGTH (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 02/MGTH, 02/MGTH, Mẫu số 02/MGTH: Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản , mau so 02/mgth: bien ban xac dinh muc do, gia tri thiet hai ve tai san

Mẫu số 02/MGTH : Biên bản  xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!