Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 04/MGTH : Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)

Mẫu số 04/MGTH: Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)

Mẫu số: 04/MGTH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

____________

Số: ….../TB-.....….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

............, ngày..........tháng ........năm ......

THÔNG BÁO

Về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)

Kính gửi:......................................................................................

Mã số thuế: .................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo:..............................................................

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành,

Sau khi xem xét văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế số ...... ngày ... tháng... năm... kèm theo hồ sơ của .....(Tên người nộp thuế, mã số thuế),

...(Tên cơ quan thuế)............... thông báo:

Trường hợp của .....(Tên người nộp thuế)........ không đủ điều kiện được miễn giảm thuế. Lý do:

1.............

2.............

...

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: .......................... địa chỉ: ..................hoặc có văn bản gửi CQT trực tiếp quản lý.

...(Tên cơ quan thuế) ......... thông báo để người nộp thuế được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT;....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

>> Tải Mẫu số 04/MGTH (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 04/MGTH , 04/MGTH , Mẫu số 04/MGTH : Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) , mau so 04/mgth : thong bao ve viec nguoi nop thue khong thuoc dien duoc mien thue (giam thue)

Mẫu số 04/MGTH : Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!