Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 01 - BH : BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - BH

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Ngày ...tháng ...năm ... Quyển số: ..............

Số: ............................

Nợ: ...........................

Có: ...........................

Căn cứ hợp đồng số: ......ngày ...tháng ...năm ...về việc bán hàng đại lý (ký gửi).

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà ....................................................Chức vụ...................................................

Đại diện.....................................................có hàng đại lý (ký gửi)

- Ông/Bà ....................................................Chức vụ...................................................

Đại diện.....................................................................................................................

- Ông/Bà ....................................................Chức vụ...................................................

Đại diện.....................................................nhận bán hàng đại lý (ký gửi)

- Ông/Bà ....................................................Chức vụ...................................................

Đại diện....................................................................................................................

I- Thanh, quyết toán số hàng đại lý từ ngày .../.../ ... đến ngày .../ .../ như sau:

Số TT

Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm( hàng hóa)

Đơn vị tính

Số lượng tồn đầu kỳ

Số lượng nhận trong kỳ

Tổng số

Số hàng đã bán

trong kỳ

Số lượng tồn cuối kỳ

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3= 1+2

4

5

6

7= 3- 4

Cộng

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ..........................................................................

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)

IV- Số tiền được nhận lại: .......................................................................................

+ Hoa hồng: ..........................................................................................................

+ Thuế nộp hộ: ......................................................................................................

+ Chi phí (nếu có): .................................................................................................

+ ..........................................................................................................................

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt: ...........................................................................................................

+ Séc: ..................................................................................................................

VI- Số tiền nợ còn lại (VI = III – IV – V)

* Ghi chú: .............................................................................................................

Giám đốc đơn vị gửi

hàng đại lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng

thanh toán

(Ký, họ tên)

Giám đốc đơn vị

nhận hàng bán đại lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng đơn vị gửi

hàng đại lý(ký gửi)

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng đơn vị nhận

bán hàng đại lý

(Ký, họ tên)

Mẫu số 01 - BH : BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!