Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 03 - BH : BẢNG KÊ MUA LẠI CỔ PHIẾU

Đơn vi:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: 03 - BH

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ MUA LẠI CỔ PHIẾU

Ngày ...tháng ...năm ...

Số: ................

- Họ tên người bán lại: ...........................................Địa chỉ: .........................

- Họ tên người mua lại: ..........................................Địa chỉ: .........................

Số TT

Tên, ký mã hiệu cổ phiếu

Số lượng

Mệnh giá

Giá thực tế mua

Số tiền

Theo mệnh giá

Theo giá thực tế mua

A

B

1

2

3

4

5

Cộng

Tổng số tiền thực tế mua (viết bằng chữ): ............................................................

........................................................................................................................

...........,ngày ...tháng ...năm ....

người lập phiếu

(Ký,họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký,họ tên)

Giám đốc

(Ký,họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 03 - BH : BẢNG KÊ MUA LẠI CỔ PHIẾU
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!