Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 02 - BH : THẺ QUẦY HÀNG

Đơn vi:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: 02 - BH

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

THẺ QUẦY HÀNG

Ngày lập thẻ: ...............................................Tờ số: ........................................................

-Tên hàng: ...................................................Quy cách: .................................................

- Đơn vị tính: ...............................................Đơn giá: .....................................................

Ngày tháng

Tên người bán hàng

Tồn đầu ngày (ca)

Nhập từ kho trong ngày (ca)

Nhập khác trong ngày (ca)

Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)

Xuất bán

Xuất khác

Tồn cuối ngày (ca)

Lượng

Tiền

lượng

Tiền

A

B

1

2

3

4= 1+2+3

5

6

7

8

9

Cộng

Người lập

(Ký, họ tên)

Mẫu số 02 - BH : THẺ QUẦY HÀNG
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!