Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 04 - TT : GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 04 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày ...tháng ...năm ...

 

Số: ................

Nợ: ................

Có: ................

- Họ và tên người thanh toán: ........................................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ): ..............................................................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

...................................

  1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

...................................

  1. Số tạm ứng kỳ này:

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày..........

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày..........

...................................

- ....

...................................

II- Số tiền đã chi

...................................

  1. Chứng từ số ............ngày........

...................................

  1. .....

...................................

III- Chênh lệch

...................................

  1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

...................................

  1. Chi quá số tạm ứng (II – I)

...................................

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Mẫu số 04 - TT : GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!